Termit ja käsitteet

Avoin päällysrakenne
Päällysrakennetyyppi, jossa kiskojen välissä ja ulkopuolella rakenne ei ulotu kiskojen yläpintaan saakka. Avoin päällysrakenne ei sovellu ajoneuvoilla ajettavaksi missään tilanteessa.

ATU – Aukean tilan ulottuma
Raitiovaunun tilavarausmitoituksessa käytetään käsitettä aukean tilan ulottuma (ATU). Aukean tilan ulottumalla tarkoitetaan pitkin raidetta ulottuvaa tilaa, jonka sisäpuolella ei saa sijaita kiinteitä rakenteita eikä laitteita. Aukean tilan ulottuma sisältää vaunun rungon, peilit ja huojuntavarat kaikissa olosuhteissa. ATU on kaarteissa leveämpi lisälevennystarpeen e mukaisesti.

Erotuskaista
Erotuskaista on kadun osa, jonka tehtävä on erottaa toisistaan eri liikennemuodoille varatut kadun osat.

e
Kaarre- ja kallistuslisän edellyttämä aukean tilan ulottuman lisälevennystarve.

Kallistusviiste
Alue, jolla raiteen kallistus eli ulkokiskon ylikorotus tehdään. Kohtaa, jossa raiteen kallistus on pienimmillään, kutsutaan nousuviisteen aluksi (rampin alku), ja kohtaa, jossa se on suurimmillaan, kutsutaan nousuviisteen lopuksi (rampin loppu).

Keskilaituri
Raitiotien pysäkkilaituri, jonka molemmin puolin kulkee raitiotie.

Keskilinja
Keskilinja (raiteen mittalinja) määrittää raiteen sijainnin vaakatasossa. Keskilinja on linja, joka kulkee kiskojen puolivälissä.

Kiintoraide
Päällysrakennetyyppi, jossa kiskot on kiinnitetty betonilaattaan.

Linjaraide
Linjaraide on varikon ulkopuolinen raitiotien osuus.

Normaaliarvo
Normaalisti hyväksyttävä suunnittelun raja-arvo, jolla lopputulos ei ole ihanteellinen, mutta jota käyttämällä päästään “riittävän hyvään” lopputulokseen. Normaaliarvo voi olla minimi- tai maksimiarvo tai vaihteluväli.

Pysäkki
Raitiotiepysäkki sisältää matkustajien odotustilan ja raiteiden osuuden, jossa raitiovaunu pysähtyy.

Pysäkkialue
Pysäkkialue on tila, johon kuuluu matkustajien odotustila, pysäkin yhteydessä olevat raitiotien jalankulkuylitykset ja näiden väliset kulkuväylät sekä raiteet tällä alueella.

Pyöristyskaari
Pyöristyskaari on raiteen pystygeometrian elementtinä käytettävä ympyränkaari, jonka avulla väylän korkeusviiva pyöristetään kaltevuusjaksojen taitepisteen kohdalla.

Päällysrakenne
Raitiotien päällysrakenne koostuu raiteesta ja tukikerroksesta. Päällysrakennetyypit voi jaotella toiminnallisesti avoimeen ja suljettuun päällysrakenteeseen ja rakenteellisesti kiintoraiteeseen ja sepeliraiteeseen.

Raide
Raide koostuu ratakiskoista, ratakiskojen kiinnitys- ja jatkososista sekä vaihteista ja raideristeyksistä ym. raiteen erikoisrakenteista ja ratapölkyistä.

Raideleveys
Raideleveys on raitiotieradan kiskojen sisäpintojen välinen etäisyys 14 millimetriä kiskon yläpinnan alapuolella.  Raideleveys on 1435 millimetriä kuvan 8.1.1. c) mukaisesti.

Raidemetri
Raidemetri on metrin mittainen osuus yhdestä raiteesta. Yksi raidemetri käsittää kaksi kiskometriä.

Raideväli
Rinnakkaisten raiteiden keskilinjojen välinen etäisyys.

Raiteen kallistus
Raiteen kallistus määritellään sisä- ja ulkokiskon välisenä korkeuserona. Raiteen kallistus kaarteissa tehdään ulkokiskoa korottamalla.

Ratametri
Ratametri on metrin mittainen osuus raitiotieradasta. Yksi ratametri käsittää yhden tai useamman raiteen.

Sekaliikennekaista
Ajoradan kaista, jolla kulkevat sekä ajoneuvoliikenne että raitiovaunut.

Sekaliikennekatu
Katu, jossa on vähintään yksi sekaliikennekaista.

Sekaliikennerata
Sekaliikennekaduilla ja liittymissä käytettävä kiintoraiderakenne, jonka päällä voidaan ajaa myös autolla.

Sepelirata
Sepelitukikerroksen varaan perustettu pölkkyraide.

Siirtymäkaari
Siirtymäkaarta käytetään raiteen vaakageometrian elementtinä kaaren ja suoran välissä tasaamaan sivukiihtyvyyden muutosta. Paikassa, jossa radan kaarevuus on pienimmillään, sanotaan siirtymäkaaren alkupisteeksi, ja jossa kaarevuus on suurimmillaan, sanotaan sen loppupisteeksi. Siirtymäkaarena käytetään klotoidia.

Sivulaituri
Raitiotien pysäkkilaituri, jonka toisella puolella kulkee raitiotie. Kaksiraiteisella osuudella sivulaiturien välissä kulkee raitiotie. Sivulaiturit ovat yleensä vastakkain, mutta ne voivat sijaita myös osittain tai kokonaan eri kohdilla.

Suljettu päällysrakenne
Päällysrakenne kiskojen välissä ja ulkopuolella ulottuu kiskojen yläpintaan asti. Soveltuu myös ajoneuvoilla päällä ajettavaksi. Aina kiintoraidetta.

Suositusarvo
Suunnittelun lähtökohtainen tavoitearvo tai vaihteluväli.

Taktiiliopastus
Jalankulkureitin pintaan kohokuvioiduista ohjaavista ja varoittavista laatoista muodostettu, näkövammaisten seurattavaksi tarkoitettu, merkintä.

Tukikerros
Raitiotien tukikerros pitää raiteen geometrisesti oikeassa asemassa ja asennossa sekä jakaa kuormia alusrakenteelle ja muodostaa raiteelle tasaisen ja kantavan alustan. Tukikerroksen materiaalina käytetään betonilaattaa (kiintoraide) tai sepeliä (sepeliraide).

Vaihtopysäkki
Joukkoliikenteen kulkuvälineen vaihtopaikaksi osoitettu raitiotiepysäkki.

VATU – Raitiotien vaaraulottuma
Raitiotien vaaraulottuma (VATU) on raiteen poikkileikkausalue, jonka sisäpuolella olevat sähköä johtavat rakenteet voivat ratajohdon tai virroittimen vauriotilanteissa muuttua jännitteisiksi.

Viherrata
Viherrata on Tampereen raitiotielle suunniteltu erikoisrakenne, jossa toteutetaan kiintoraiderakenteen kiskojen väliin ja niiden ulkopuolelle ulottuva yhtenäinen nurmipinta.

Yhdistelmälaituri
Yhdistelmälaiturilla tarkoitetaan tässä ohjeessa pysäkkilaituria, jonka eri reunoilla ovat raitiotien ja linja-autoliikenteen pysähtymispaikat.

Ylityspaikka
Jalankulun tai pyöräilyn ja raitiotien risteys, jossa raitiotiellä on etuajo-oikeus.

Ääriarvo
Suunnittelun raja-arvo, vähimmäis– tai enimmäisarvo. Ehdoton raja, josta ei voi poiketa missään tilanteessa. Ääriarvon käyttäminen edellyttää tapauskohtaista tarkastelua ja vahvat perusteet.