Lähteet

European Commission. (2015). Prevention of technical barriers to trade. Direktiivi EU 2015/1535.

Helsingin kaupunki. (2011). Raide-Jokerin pysäkkien saavutettavuuden parantamisedellytykset.

HKL. (2018). Raitioteiden suunnitteluohje.

Kuntaliitto. (2018). Erikoiskuljetukset suunnittelussa.

Liikennevirasto. (2014). Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu. Liikenneviraston ohjeita 11/2014.

Liikennevirasto. (2017). Eurokoodin soveltamisohje. Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet – NCCI 1. Liikenneviraston ohjeita 24/2017.

Luonnonsuojelulaki 49 § 20.12.1996/1096. Finlex.

Maakaasuasetus 1058/1993. Finlex.

RIL. (2010). Vesihuoltoverkkojen suunnittelu.

Saarinen, A. & Talja, A. (2009). Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi. Esiselvitys. VTT:n tiedotteita 2468. VTT:n tärinään liittyvät julkaisut ja suositukset.

Säätelä, A. (2019). Tampereen raitiotien pysäkkien aito saavutettavuus. Diplomityö. Tampereen yliopisto.

Talja, A. (2011). Ohjeita liikennetärinän arviointiin. VTT:n tiedotteita 2569.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta. (2019). Kävelyn ja pyöräilyn erottelun ja ajoratamerkintöjen periaatteet.

Tampereen kaupunkiseutu. (2018). Raitiotien tulevaisuuden suunnat Tampereen kaupunkiseudulla.

Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma. (2020).

Tampereen raitiotien toteutussuunnitelma, suunnitelmaselostus osalla 1: Hervanta-keskusta-TAYS.

Tampereen raitiotien vaikutusten arviointi, yhteenvetoraportti. (2016).

Tampereen raitiotien yleissuunnitelma. (2014).

Tieliikennelaki 10.8.2018/729. Finlex.

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992. Finlex.

Väylävirasto. (2022). Siltakaiteiden suunnittelu. Väyläviraston ohjeita 9k/2022.

Väylävirasto. (2013). Sillat ja ympäristö. Väyläviraston opas 3/2013.

Standardit:

SFS-EN ISO 1461. Teräs- ja valurautatuotteiden kuumasinkkipinnoitteet kappaletavaroille. Erittelyt ja koestusmenetelmät.

SFS-EN 13452-1. (2003). Railway applications. Braking. Mass transit brake systems. Part 1: performance requirements.

SFS-EN 50119. (2020). Railway applications – Fixed installations – Electric traction overhead contact lines.

SFS-EN 50122-1. (2011). Railway applications – Fixed installations – Part 1: Protective provisions relating to electrical safety and earthing.

SFS-EN 50122-2. (2011). Railway applications – Fixed installations – Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems.

SFS-EN 50163. Railway applications – Supply voltages of traction systems.